Cài đặt Postfix trên CentOS 7

0

Các bước cài đặt Postfix

Kiểm tra xem phần mềm sendmail đã được cài đặt chưa:

rpm -qa | grep sendmail

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Nếu đã cài đặt, hãy gỡ bỏ nó:

yum xóa sendmail *

Cài đặt postfix và một số gói liên quan:

yum -y cài đặt postfix cyrus-sasl-trơn mailx

Đặt postfix làm MTA mặc định của hệ thống:

các lựa chọn thay thế –set mta / usr / sbin / postfix

Nếu lệnh không thành công và trả về đầu ra “/ usr / sbin / postfix chưa được định cấu hình thay thế cho mta” thì hãy thực hiện lệnh sau:

lựa chọn thay thế –set mta /usr/sbin/sendmail.postfix

Khởi động dịch vụ postfix và cho phép nó khởi động cùng hệ thống:

systemctl start postfix

systemctl kích hoạt postfix

Định cấu hình gửi thư bằng Postfix

Chỉnh sửa File main.cf:

vi /etc/postfix/main.cf

Thêm vào cuối File:

myhostname = hostname.example.com

relayhost = [smtp.gmail.com]: 587

smtp_use_tls = vâng

smtp_sasl_auth_enable = vâng

smtp_sasl_password_maps = hash: / etc / postfix / sasl_passwd

smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt

smtp_sasl_security_options = noanonymous

smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous

Tạo một File mới / etc / postfix / sasl_passwd:

vi / etc / postfix / sasl_passwd

Thêm nội dung sau:

[smtp.gmail.com]: 587 tên người dùng: mật khẩu

tên người dùng: tên người dùng mà gmail dùng để gửi

password: mật khẩu của người dùng gmail

Quyền cho File sasl_password vừa tạo:

postmap / etc / postfix / sasl_passwd

chown root: postfix / etc / postfix / sasl_passwd *

chmod 640 / etc / postfix / sasl_passwd *

systemctl tải lại postfix

Đăng nhập gmail để gửi mail đã khai báo ở trên trên trình duyệt và truy cập vào địa chỉ sau:

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn sử dụng lệnh Ansible Ad-hoc cơ bản

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Bật chế độ cho phép ứng dụng truy cập:

(Tùy chọn) Trong ngữ cảnh bạn muốn sử dụng gmail đã nhập cho người dùng root (hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên máy), hãy chỉnh sửa File / etc / aliases:

en / etc / aliases

Chỉnh sửa ở dòng 96:

Áp dụng thay đổi trên:

newaliases

Gửi thư:

Sử dụng lệnh echo:

echo “Gửi thành công” | mail -s “Kiểm tra thư” root (nếu bạn đã thực hiện các bước trên)

hoặc là

echo “Gửi thành công” | mail -s “Kiểm tra thư” (nếu tùy chọn trên không được thực hiện)

Kết quả: Tài khoản đã nhận được thư:

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn tải zalo cho laptop win 7 và win 10

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.