Hướng dẫn cài đặt module mod_rpaf trên Apache 2.2.x

Mô-đun Apache-2.2 cho proxy ngược được phân nhánh từ mod_rpaf-0.6.

Đặt REMOTE_ADDR, HTTPS và HTTP_PORT từ các biến môi trường proxy ngược dòng.

Sự khác biệt so với mod_rpaf-0.6 gốc là gì?

– Tính năng: Thêm chỉ thị RPAFsethttps. Nó tương thích với AWS ELB.

– Tính năng: Thêm chỉ thị RPAFsetport.

– Tính năng: Hỗ trợ một phần địa chỉ IP như 192.168. cho RPAFproxy_ips.

– Sửa lỗi: Trong trường hợp bản dựng hỗ trợ APR_HAVE_IPV6, điều khiển truy cập Thứ tự / Cho phép / Từ chối hoạt động không chính xác.

– Hỗ trợ httpd 1.3 đã bị xóa.

Được cài đặt với gói rpm trên RedHat / CentOS 6.x

yum localinstall http://y-ken.github.com/package/centos/6/x86_64/mod_rpaf-fork-0.6-5.el6.x86_64.rpm

Biên dịch và cài đặt trên RedHat / CentOS

yum cài đặt httpd-devel

apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c

Hoặc thử cách sau:

yum cài đặt httpd-devel

làm

thực hiện cài đặt

Biên dịch gói Debian / Ubuntu và cài đặt

sudo apt-get install build-Essential apache2-threaded-dev yada

dpkg-buildpackage -b

sudo dpkg -i ../libapache2-mod-rpaf_X.XX.X_XXX.deb

Hướng dẫn cấu hình

Ghi chú:

Tùy chọn RPAFsetport bị hạn chế. Nó chỉ hoạt động với máy chủ ảo trên localhost: 80 và bạn chỉ gửi các yêu cầu như X-Forwarded-Port: 443.

Không sử dụng tùy chọn này cho máy chủ lưu trữ đa miền thông thường do kiến ​​trúc Apache hiện tại.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Windows 10: Cách xóa ứng dụng, phần mềm mặc định nhanh

Ví dụ về cấu hình

LoadModule rpaf_module modules / mod_rpaf-2.0.so

RPAFproxy_ips 192.168. 10.0.0.

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.