Giải pháp cuối trang được cung cấp để triển khai thiết lập định tuyến dựa trên Chính sách (PBR) phức tạp như sau:

  • Lưu lượng truy cập DNS => link_slow
  • Lưu lượng truy cập SSH => link_fast
  • Lưu lượng TCP với dports 40000: 40100 => link_medium
  • Lưu lượng truy cập từ máy chủ 10.0.0.101 => link_medium
  • Lưu lượng truy cập WEB theo link_medium
  • Lưu lượng truy cập từ LAN SOHAGAME => link_slow
  • Lưu lượng từ LAN ADMICRO => link_medium
Người giới thiệu:

quy tắc ip – trang người dùng Linux

ip route – trang người dùng Linux

ip – trang người dùng Linux

iptables – Trang người dùng Linux

>> Xem thêm: Không có bằng cấp! Bạn vẫn có thể trở thành một lập trình viên